Chung tay thành tựu

“Đó là một cuộc thắng lợi xưa nay chưa từng thấy trong lịch sử nước ta” - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đánh giá như vậy về cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. ...